En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


PxSuperGrid - komponenta pre priame zobrazenie dát v tabuľkeKomponenta PxSuperGrid slúži na priame zobrazenie dát v tabuľke, prostredníctvom komponenty PxWebQuery. Pomocou komponenty PxSuperGrid môžete pracovať z dátami nasledovným spôsobom: Môžete vkladať nové riadky, editovať alebo mazať už existujúce riadky. Ďalej Vám komponenta umožňuje automatické sortovanie a stránkovanie(paging).

Nasledujúci príklad Vám ukáže, ako sa pracuje s komponentou PxSuperGrid. Najprv si dáta z databázy natiahnete do komponenty PxWebQuery, ktorú otvoríte príkazom Open() a potom túto komponentu nabindujete na komponentu PxSuperGrid.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if ((!IsPostBack)&&(wquAdresar.Active==false))
  {
    wquAdresar.ConnectString = "User Id=adr;Password=aa;Data Source=xe;";
    wquAdresar.SQLSelect = "select idadresar , name, address, create_date from Adresar";

    wquAdresar.Open();
  }
  grdAdresar.PxDataSource = wquAdresar;
  grdAdresar.DataBind();
}


V súbore *.aspx si zadefinujeme komponetu PxSuperGrid, spolu s komponentou PxWebQuery nasledovne:

<Prx:PxWebQuery ID="wquAdresar" runat="server" Value="wquAdresar"/>

<Prx:PxSuperGrid ID="grdAdresar" runat="server"
  PageSize="4"
  PxVisibleButtons="SIDEO">
</Prx:PxSuperGrid>

Ak chcete zmeniť popisok v tabuľke PxSuperGridu(Title), môžete to vykonať zápisom nasledujúceho kódu v súbore *.aspx.cs, priradeným do komponenty PxWebQuery, property Caption.

wquAdresar.Columns["NAME"].Caption = "Priezvisko a Meno";

Ak chceme meniť zobrazenie tlačítok v PxSuperGride(ich zobrazenie alebo skrytie), použijeme property PxVisibleButtons komponenty PxSuperGridu.

grdAdresar.PxVisibleButtons="SIDEO";

Tu v ďalšom je popísaná legenda, podľa ktorej sa zobrazujú jednotlivé tlačítka, pokiaľ je tam zapísané nejaké písmeno, tak sa v PxSuperGride, zobrazí príslušné tlačítko:

S - select, výber riadku
I - insert, zadanie, alebo vloženie nového riadku
E - editovanie už existujúceho riadku
D - mazanie už existujúceho riadku
O - otvorenie informačného formulára


Hore popísané tlačítka, ktoré používa komponenta PxSuperGrid, vyzerajú nasledovne:
Tlačítko edit - toto tlačítko slúži na editáciu, už existujúceho riadku
Tlačítko delete - toto tlačítko slúži na mazanie existujúceho riadku
Tlačítko select - toto tlačítko slúži na selekciu, výber riadku
Tlačítko info - toto tlačítko slúži pre zavolanie informačného formulára, prevažne sa využíva na zobrazenie detailu daného riadku
Tlačítko insert - toto tlačítko slúži na pridávanie nového riadku


Obrázok komponenty PxSuperGridu:
Obrázok komponenty PxSuperGrid


Obrázok komponenty PxSuperGridu, v stave editácie:
Obrázok komponenty PxSuperGrid-edit


Obrázok komponenty PxSuperGridu, v stave editácie, keď je ku komponente PxWebQuery pripojený číselník cez metódu AddParamKey:
Obrázok komponenty PxSuperGrid-edit


Komponenta PxSuperGrid(ale aj PxEdit, PxComboBox, PxFlyComboBox, PxJSDatePicker a pod.) obsahuje a podporuje automatickú a doplnkovú validáciu. Ak stĺpec tabuľky, ktorý je pripojený na komponentu PxSuperGrid je typu string, je automaticky prevádzaná validácia dĺžky reťazca, ak je typu int, validuje sa či bolo zadané celé číslo, ak je typu date, validuje sa či bol zadaný validný dátum a pod. Viac o automatickej a doplnkovej validácii sa dočítate v druhej časti knihy.
Na obrázku je príklad, kde sme zadali reťazec, ktorý svojou dĺžkou presahoval dĺžku reťazca stanoveného v databáze. Ďalej sme zadali dátum, ktorý nebol správny.

Obrázok komponenty PxSuperGrid-validácia


Keď nabehneme kurzorom myši nad ikonku s výkričníkom, bublinová nápoveda nám v ypíše chybovú hlášku chyby, ktorá spôsobila zastavenie ukladania. V tomto prípade nebol zadaný správny dátum.


Tu nájdete funkčný príklad s komponentou PxSuperGrid, aj so zdrojovými kódmi. Tento funkčný príklad na tomto webe, beží pod databázou MySQL 5.0.


P.č. Názov príkladu Zdrojové Kódy SQL Script
1.1. Adresar.aspx
Adresar.aspx.cs
SQLScript_MySQL.5.1
SQLScript_MySQL.5.0Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()