En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


PxLabel - komponenta pre zobrazenie dátKomponenta PxLabel slúži na zobrazenie dát prostredníctvom komponenty PxWebQuery. Dole na obrázku je jej zobrazenie:

Komponenta PxLabel - zobrazenie


Komponenta PxLabel sa skladá z dvoch labelov, viac schéma dole:

                  Label + Label


Prvý label slúži ako popisok(Caption), do druhého labelu sa zadáva hodnota(Value), respektíve sa pri prepojení automaticky načíta z komponenty PxWebQuery.

Pokiaľ chceme pracovať s komponentou PxLabel, musíme si ju v súbore InfoAdresar.aspx zadefinovať nasledovne:

<Prx:PxLabel ID="lblText" runat="server" AddTableRow="True" ></Prx:PxLabel>


V súbore InfoAdresar.aspx.cs pripojíme komponentu PxLabel na komponentu PxWebQuery nasledovným spôsobom:

lblText.PxDataSource = wquAdresar;
lblText.FieldName = "TEXT";


Na zarovnanie komponenty sa opäť používajú property AddTableRow, TableBegin a TableEnd, ktoré sú dobre popísané a rozobrané v časti kde je popísaná komponenta PxEdit.

Názov popiskov Caption, alebo názvy stĺpcov v gride(Title) môžete zadať centrálne, pri definícii komponenty PxWebQuery, kde hodnota v hranatých zátvorkách je názov stĺpca:

wquAdresar.Columns["Text"].Caption = "Text";


Zmena popisku komponenty PxLabel:
Zmenu popisku komponenty PxLabel, okrem centrálnej definície, môžeme vykonať nasledujúcim spôsobom:

lblText.Caption = "Text";


V ďalšom si uvedieme príklad z komponentou PxLabel. Vytvoríme si nový formulár z názvom "InfoAdresar", a vzniknú nám dva súbory, a to "InfoAdresar.aspx" a "InfoAdresar.aspx.cs". Ešte pred tým než začneme programovať z novo vytvoreným formulárom, si v už vytvorenom fomuláry "Adresar.aspx" doplníme property do komponenty PxSuperGrid, a to nasledovne:

PxInfoFormName="InfoAdresar.aspx"


Definícia komponenty PxSuperGrid, potom bude vyzerať nasledovne:

<Prx:PxSuperGrid ID="grdAdresar" runat="server"
  PageSize="4"
  PxEditFormName="AddAdresar.aspx"
  PxInfoFormName="InfoAdresar.aspx"
  PxVisibleButtons="SIDEO">
  <SelectedItemStyle BackColor="#ffddff" />
</Prx:PxSuperGrid>


Property PxInfoFormName, nám zabezpečí, že po kliknutí na tlačítko Tlačítko info, ktoré tomu prislúcha v komponente PxSuperGridu, sa nám zavolá formulár "InfoAdresar.aspx". Po stlačení tohto tlačítka sa nám tiež automaticky nastaví kurzor v komponente PxWebQuery. Potom nám stačí napojiť komponenty PxLabel vo formuláry "InfoAdresar.aspx" a bude sa nám automaticky zobrazovať aktuálny riadok komponenty PxWebQuery, v komponentách PxLabel. Teda definícia celého formulára v súbore "InfoAdresar.aspx", bude vyzerať nasledovne:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="InfoAdresar.aspx.cs" Inherits="InfoAdresar" %>
<%@ Register TagPrefix="Prx" Namespace="PxControls" Assembly="PxControls" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>PxLabel Component</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<Prx:PxWebQuery ID="wquObec" runat="server" Value="wquObec"/>
<Prx:PxWebQuery ID="wquAdresar" runat="server" Value="wquAdresar"/>
<asp:Label ID="lblAddEditPanel" Font-Size="18pt" Font-Bold="true" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
<br /><br />
<Prx:PxLabel ID="lblIDADRESAR" runat="server" AddTableRow="True" TableBegin="True" ></Prx:PxLabel>
<Prx:PxLabel ID="lblName" runat="server" AddTableRow="True" ></Prx:PxLabel>
<Prx:PxLabel ID="lblPravnaForma" runat="server" AddTableRow="True" ></Prx:PxLabel>
<Prx:PxLabel ID="lblCREATE_DATE" runat="server" AddTableRow="True" ></Prx:PxLabel>
<Prx:PxLabel ID="lblInvalid_Adress" runat="server" AddTableRow="True" ></Prx:PxLabel>
<Prx:PxLabel ID="lblADDRESS" runat="server" AddTableRow="True" TableEnd="True"></Prx:PxLabel>
<Prx:PxFlyComboBox ID="fcmbMiesto" runat="server"></Prx:PxFlyComboBox>
<br />
<Prx:PxGreatRepeater ID="gtrTelefon" runat="server"></Prx:PxGreatRepeater>
<br />
<Prx:PxGreatRepeater ID="gtrFax" runat="server"></Prx:PxGreatRepeater>
<br />
<br />
<asp:Button ID="btnClose" runat="server" Text="Zavrieť" onclick="ButtonClose_Click" />
</div>
</form>
</body>
</html>


V súbore "InfoAdresar.aspx.cs" prepojíme komponenty PxLabel, s komponentou PxWebQuery nasledovne:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  lblAddEditPanel.Text = "Detail adresy";
  lblIDADRESAR.PxDataSource = wquAdresar;
  lblIDADRESAR.FieldName = "IDADRESAR";

  lblName.PxDataSource = wquAdresar;
  lblName.FieldName = "NAME";

  lblADDRESS.PxDataSource = wquAdresar;
  lblADDRESS.FieldName = "ADDRESS";

  lblPravnaForma.PxDataSource = wquAdresar;
  lblPravnaForma.FieldName = "idpravnaforma";

  lblCREATE_DATE.PxDataSource = wquAdresar;
  lblCREATE_DATE.FieldName = "CREATE_DATE";

  lblInvalid_Adress.PxDataSource = wquAdresar;
  lblInvalid_Adress.FieldName = "Invalid_Adress";

  fcmbMiesto.PxDataSource = wquAdresar;
  fcmbMiesto.FieldName = "miesto";

  gtrTelefon.PxDataSource = wquAdresar;
  gtrTelefon.FieldName = "Telefon";

  gtrFax.PxDataSource = wquAdresar;
  gtrFax.FieldName = "Fax";
}

protected void ButtonClose_Click(object sender, EventArgs e)
{
  this.Response.Redirect("~/Adresar.aspx");
}


Po správnom zapojení všetkých komponent, by nám formulár InfoAdresar.aspx, mal ukázať nasledujúci výstupní formulár:

Komponenta PxLabel - zobrazenie
Tu nájdete funkčný príklad s komponentou PxLabel vo formuláry InfoAdresar.aspx, aj so zdrojovými kódmi. Tento funkčný príklad na tomto webe, beží pod databázou MySQL 5.0.


P.č. Názov príkladu Zdrojové Kódy SQL Script
3.1.11. Adresar.aspx
Adresar.aspx.cs
AddAdresar.aspx
AddAdresar.aspx.cs
InfoAdresar.aspx
InfoAdresar.aspx.cs
SQLScript_MySQL.5.1
SQLScript_MySQL.5.0Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môžete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()