En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ):


  1. Po zapojeni komponent PxWebQuery a PxSuperGrid, sa mi nedal vytvoriť nový riadok? Funkcie, ako editacia a mazanie fungovali.


Odpoveď: Na to aby ste prostredníctvom komponenty PxWebQuery vkladali nove riadky potrebujete vytvorit sequenciu, z ktorej si komponenta PxWebQuery načíta jedinečné ID pre svoj primárny klúč. Názov sequencie, by ste mali vytvoriť nasledujúcim spôsobom.

SEQ_"názov stĺpca primárneho kľúča"


Preto, keď tvoríte nové tabuľky nedávajte názov stĺpcu s primárnym kľúčom len "ID", ale napríklad ID+"názov tabuľky". Takže aby vo vašom príklade, fungovalo aj vkladanie dát do databázy, vytvorte si sequenciu SQL príkazom, ktoréj názov vytvoríte podľa hore uvedenej definície:

CREATE SEQUENCE SEQ_IDADRESAR
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MAXVALUE 1E18
NOMINVALUE
NOORDER
NOCACHE
NOCYCLE;  1. Ako sa táto sequencia vytvára pri databáze MySQL ??? Mám podobný problém, že po zapojeni komponent PxWebQuery a PxSuperGrid, sa mi nedal vytvoriť nový riadok? Funkcie, ako editacia a mazanie fungovali.

Odpoveď: Na to aby ste prostredníctvom PxWebQuery vkladali nove riadky, potrebujete vytvoriť sequenciu, z ktorej si komponenta PxWebQuery načíta jedinečné ID pre svoj primárny kľúč. Mysql Server sequencie nepodporuje, preto bolo zvolené riešenie, ktoré tieto sequencie nahradzuje. Teda ak chcete pracovať s Px Frameworkom pod databázou Mysql, musíte si vytvoriť sequenciu nasledujúcim spôsobom. Túto sequenciu si vytvoríte dvoma nasledujúcimi krokmi.

1. Vytvorenie tabuľky, kde sa odkladá posledná načítaná hodnota pre každú tabuľku
2. Vytvorenie procedúry, ktorá bude manažovať, načítanie a inkrementovanie hodnoty daného riadka tabuľky


Aby nám fungovalo aj vkladanie dát do databázy, vytvoríme SQL príkazom najprv tabuľku a potom procedúru. Názov tabuľky a procedúry musí zostať nezmenení. Tabuľku pre generovanie sequencie, vytvoríte zadaním nasledujúceho SQL príkazu:

--VYTVORENIE TABULKY PRE SEQUENCIU,
--GENEROVANIE NOVEHO ID PRE MYSQL
create table All_Sequence(
 seq_name varchar(30),
 start int,
 increment int,
 currval int,
 flag char(1));


Vytvorenie procedúry, ktorú využíva Px Framework na načítanie jedinečnej hodnoty kľúča pre danú tabuľku, vytvoríte zadaním nasledujúceho SQL príkazu:

--VYTVORENIE PROCEDURY SEQUENCIE
CREATE DEFINER = 'root'@'localhost'
PROCEDURE Get_Sequence(
in SeqName varchar(255),
out NextVal int
)
NOT DETERMINISTIC
CONTAINS SQL
SQL SECURITY DEFINER
COMMENT ''
begin
 declare rowcount int;
 declare v_flag char(1);
 select Count(*) into rowcount from All_Sequence where seq_name=SeqName;
 if rowcount=0 then
  insert into All_Sequence values(SeqName,1,1,1,'A');
  set NextVal = 1;
 else
  set v_flag='N';
  while (v_flag='N') do
   select flag into v_flag from All_Sequence where seq_name=SeqName;
  end while;
  update All_Sequence set flag='N' where seq_name=SeqName;
  select currval+INCREMENT into NextVal from All_Sequence where seq_name=SeqName;
  update All_Sequence set flag='A',currval=NextVal where seq_name=SeqName;
 end if;
end;


Do sekcie "CREATE DEFINER" procedúry, treba ešte zmeniť meno užívateľa a meno hostu na ktorom beží MySQL databáza, v našom prípade to je "'root'@'localhost'". Hore uvedená procedúra sa dala skompilovať bez chyby na servery MySQL verzia 5.1.. Pokiaľ, by nám neprešla kompilácia hore uvedenej procedúry, ďalej uvádzam upravenú procedúru, ktorá by mala zbehnúť na MySQL servery verzia 5.0.. a nižšej verzii, tu sú doplnené definície delimiterov.

DELIMITER $$
CREATE DEFINER = 'root'@'localhost'
PROCEDURE Get_Sequence(
in SeqName varchar(255),
out NextVal int
)
NOT DETERMINISTIC
CONTAINS SQL
SQL SECURITY DEFINER
COMMENT ''
begin
 declare rowcount int;
 declare v_flag char(1);
 select Count(*) into rowcount from All_Sequence where seq_name=SeqName;
 if rowcount=0 then
  insert into All_Sequence values(SeqName,1,1,1,'A');
  set NextVal = 1;
 else
  set v_flag='N';
  while (v_flag='N') do
   select flag into v_flag from All_Sequence where seq_name=SeqName;
  end while;
  update All_Sequence set flag='N' where seq_name=SeqName;
  select currval+INCREMENT into NextVal from All_Sequence where seq_name=SeqName;
  update All_Sequence set flag='A',currval=NextVal where seq_name=SeqName;
 end if;
end$$
DELIMITER ;


Hneď po vytvorení tabuľky a procedúry, môžeme začať pracovať s Px Frameworkom a vkladať nové riadky. Pokiaľ pre dané ID tabuľky, nebol v tabuľke All_Sequence vytvorení riadok, tak tento riadok sa automaticky vytvorí pri jej prvom zavolaní. Pri každom ďalšom zavolaní sa inkrementuje o hodnotu 1 smerom hore alebo o hodnotu Increment, zadanú v tabuľke All_Sequence.
 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()