En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


PxRadioButtonList - komponenta pre zobrazenie a výber hodnoty zo zoznamuKomponenta PxRadioButtonList má mnoho podobných property, ako komponenta PxEdit. Preto nemá zmysel sa nimi podrobne zaoberať, môžete si prečítať kapitolu o komponente PxEdit. Veci, ktoré boli podrobne popísané pri komponente PxEdit, budú tuná prejdené len telegraficky, zbežne.

Pomocou komponenty PxRadioButtonList môžeme automaticky editovať stĺpec riadka tabuľky, ktorý je natiahnutý v komponente PxWebQuery. Vytvoríme si súbor AddAdresar.aspx, a do neho zapíšeme nasledujúcu definíciu komponenty PxRadioButtonList:

Súbor AddAdresar.aspx:

<Prx:PxRadioButtonList ID="rblPravoplatRozhodnutie" runat="server" AddTableRow="false" CaptionOnTop="True" Width="150" />


V súbore AddAdresar.aspx.cs, si zase zadefinujeme prepojenie komponenty PxRadioButtonList s komponentou PxWebQuery, a jej prepojenie na konkrétny stĺpec tabuľky.

Súbor AddAdresar.aspx.cs:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  rblPravoplatRozhodnutie.PxDataSource = wquAdresar;
  rblPravoplatRozhodnutie.FieldName = "PravoplatRozhodnutie";
}


Komponenta PxRadioButtonList podporuje automatické načítanie hodnoty z parametru komponenty PxWebQuery, a automatické uloženie zvolenej hodnoty do databázy, pri vykonaní príkazu Post() na komponente PxWebQuery. Tým že komponenta PxRadioButtonList umožňuje, vybrať len jednu položku zo zoznamu, je možne zadať na komponente PxWebQuery, ako tieto stavy budú zobrazované a zapísané do databázy. Na definíciu sa používa parameter s názvom metódy AddParamRadioList. Metóda AddParamRadiokList je metódou komponenty PxWebQuery.

Popis Parametrov metódy AddParamRadioList:
C# syntax:

 public void AddParamRadioList(string aFieldName, string aDataKey, string aDataValue,
   string aFieldToView, string aFieldToDB);


Popis parametrov:

aFieldName - Meno stĺpca v tabuľke na ktorý sa aplikuje metóda AddParamRadioList
aDataKey - Meno stĺpca do ktorého sa zadá reťazec kľúčov, oddelených bodkočiarkou, v tomto prípade to je "1;2"
aDataValue - Meno stĺpca do ktorého sa zadá reťazec hodnôt (value), oddelených bodkočiarkou, v tom poradí ako boli zadané hodnoty kľúčou, v tomto prípade to je "Posudzovať;Neposudzovať". Tento text bude aj zobrazený pri jednotlivých butónoch v komponente PxRadioButtonList
aFieldToView - tu sa zadáva meno stĺpca, ktorého hodnota sa bude zobrazovať v Gride(PxSuperGrid), v tomto prípade sú to texty "Value" a "Key".
aFieldToDB - tu sa zadáva meno stĺpca, ktorého hodnota bude zapísaná do databázy, v tomto prípade sú to texty "Value" a "Key".

Príklad zadania v súbore AddAdresar.aspx.cs v metóde Page_Load:

 wquAkcia.AddParamRadioList("PravoplatRozhodnutie", "1;2", "Posudzovať;Neposudzovať",
   "Value", "Key");


Po uvalení parametra AddParamRadioList na komponentu PxWebQuery, a napojení komponenty PxRadioButtonList, si táto komponenta pri načítaní automaticky natiahne dáta z parametra, a pri ukladaní sa automaticky uloží zvolená hodnota do databázy.

Obrázok komponenty PxRadioButtonList


Na zarovnanie komponenty sa opäť používajú property AddTableRow, TableBegin a TableEnd, ktoré sú dobre popísané a rozobrané v časti kde je popísaná komponenta PxEdit.

Názov popiskov Caption, alebo názvy stĺpcov v gride(Title) môžete zadať centrálne, pri definícii komponenty PxWebQuery, kde hodnota v hranatých zátvorkách je názov stĺpca:

  wquAdresar.Columns["PravoplatRozhodnutie"].Caption = "Právoplatné rozhodnutie:";


Zmena popisku komponenty PxRadioButtonList (Label):
Zmenu popisku komponenty PxRadioButtonList, okrem centrálnej definície, môžeme vykonať nasledujúcim spôsobom:

  rblPravoplatRozhodnutie.Caption = " Právoplatné rozhodnutie 2";


Pokiaľ by sme chceli umiestniť popisok komponenty PxRadioButtonList nad telo komponenty(tak ako je to na hornom obrázku), použijeme k tomu property CaptionOnTop, viac príklad dole:

  rblPravoplatRozhodnutie.CaptionOnTop = true;


Komponenta PxRadioButtonList bola vybavená navyše nulovacím tlačítkom, ktoré sa aktivuje nastavením property ThreeState na hodnotu "true". Nulovacie tlačítko slúži na vynulovanie obsahu komponenty PxRadioButtonList.

  rblPravoplatRozhodnutie.ThreeState = true;


To ako vyzerá komponenta PxRadioButtonList s nulovacím tlačítkom, vidíte na obrázku dole.

Obrázok komponenty PxRadioButtonList - ThreeState


Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môľete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()