En   Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 

Články o Px Frameworku:


PxDbPopUp - komponenta pre načítanie dát z komponenty PxWebQuery a ich zobrazenie v prehľadnej tabuľke, výber hodnoty v tabuľke a jej následne zapísanie do editačného prvku, napr. PxEdit, TextBox, PxComboBox apod.Komponenta PxDbPopUp nám slúži na načítanie obsahu dát z komponenty PxWebQuery, a ich zobrazenie v prehľadnom PopUp okienku.V tomto PopUp okienku si môžeme zvoliť konkrétny riadok tabuľky, a prenesenie jeho hodnoty, konkrétneho stĺpca po stlačený tlačítka Ok do editačného prvku, ako je napr. PxEdit, TextBox, ComboBox a pod. PopUp okienko, nie je riešené cez vyskakovacie PopUp okienko JavaScriptu ale je to jednoduchý tág DIV do ktorého sa premieta obsah okienka, takže táto komponenta je značne rýchla. To ako vyzerá výsledné PopUp okienko, uvidíte, viac obrázok dole:

Obrázok komponenty PxDbPopUp


V súbore *.aspx sa komponenta PxDbPopUp definuje nasledovne:

<Prx:PxDbPopUp ID="dbpKraj" runat="server" /><BR />


Takto zadefinovaná komponenta PxDbPopUp sa nám vo výstupnom formulári zobrazí ako tlačítko, na ktoré keď klikneme, otvorí sa nám PopUp okienko. Obrázok tlačítka komponenty PxDbPopUp, môžete vidieť, viac obrázok dole:

Obrázok tlačítka komponenty PxDbPopUp


Keď máme toto vykonané, môžeme v súbore *.aspx.cs s komponentou PxDbPopUp pracovať nasledovne. Do property Caption, komponenty PxDbPopUp zadáme názov titulku PopUp okienka a do propery PxDataSource sa priradí konkrétna komponenta PxWebQuery, z ktorej sú načítané dáta do prehľadnej tabuľky komponenty PxDbPopUp. Property VisibleFields slúží na redukciu počtu zobrazených stĺpcov v okienku a samozrejme, poradie zapísaných stĺpcov sa premietne do poradia stĺpcov, ako sú zobrazené v komponente PxDbPopUp. Viac, výpis zdrojového kódu dole:

dbpKraj.Caption = "Zvoľte kraj";
dbpKraj.VisibleFields = "IDKR;NAZKR";
dbpKraj.PxDataSource = wquKraj;


Veľkosť PopUp okienka môžeme ovládať cez property Width a Height, viac príklad dole:

dbpKraj.Width = 300;
dbpKraj.Height = 200;


Pozíciu PopUp okienka vo formulári si môžete nastaviť cez property Top a Left, viac príklad dole:

dbpKraj.Top = 200;
dbpKraj.Left = 200;


Komponentu PxDbPopUp, vlastne jej tlačítko, obyčajne umiestňujeme za komponentov PxEdit, TextBox a pod. Pri výbere konkrétneho riadku, sa nám obsah zvolené stĺpca, pri stalčený tlačítka "Ok" prenesie do asociovaného editačného prvku, ktorý môže byť napríklad komponenta PxEdit, alebo komponenta PxComboBox.
Viac obrázok dole:

Obrázok tlačítka komponenty PxDbPopUp - PxEdit


Konkrétny editačný prvok PxEdit, TextBox a pod. môžeme prepojiť z komponentou PxDbPopUp, nasledujúcim spôsobom. Cez property OutKomponentName, kde zadávame hodnotu vlastnosti ID editačného prvku komponent ako PxEdit, TextBox a pod. Do property OutFieldName zadávame meno, názov stĺca z ktorého sa nám vyberie vyselektovaná hodnota daného riadku.

dbpKraj.OutKomponentName = edtKraj;
dbpKraj.OutFieldName = "NAZKR";


Tu v ďalšom nájdete výpis kompletného zdrojového kódu pre súbor *.aspx.

<Prx:PxWebQuery ID="wquKraj" runat="server" Value="wquKraj"/>

<Prx:PxEdit ID="edtKraj" runat="server"></Prx:PxEdit>
<Prx:PxDbPopUp ID="dbpKraj" runat="server" />


A tu je ďalej výpis zdrojového kódu pre súbor *.aspx.cs, z kompletným načítaným dát do komponenty PxWebQuery v metóde "Page_Load()" daného formulára.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if ((wquKraj.Active == false))
  {
    wquKraj.ConnectString = AppConst.ConnectString;
    wquKraj.SQLSelect = "select IDKR, NAZKR, SKR from KRAJ order by NAZKR ";
    wquKraj.Open();
    wquKraj.Columns["IDKR"].Caption = "Id";
    wquKraj.Columns["NAZKR"].Caption = "Názov Kraja";
  }
  else
  {
  }
  dbpKraj.Caption = "Zvoľte kraj";
  dbpKraj.VisibleFields = "IDKR;NAZKR";
  dbpKraj.PxDataSource = wquKraj;
  dbpKraj.Width = 300;
  dbpKraj.Height = 200;
  dbpKraj.OutKomponentName = edtKraj;
  dbpKraj.OutFieldName = "NAZKR";
}


Vzhľadom na to, že komponenta PxDbPopUp je postavená na JavaScripte, je ju možné použiť len na načítanie maximálneho počtu riadkov, okolo 1000. Ak by ste chceli načítať tabuľky, z väčším počtom riadkov, v takomto prípade je lepšie podeliť zobrazenie väčšej tabuľky do skupín a potom si cez komponentu DropDownList vyberať dáta za danú skupinu.

Na to aby sme mohli vyberať dáta podľa skupiny, musíme zadefinovať field, stĺpec podľa ktorého budeme filtrovať dáta. Tu dole uvádzame príklad za tabuľku obcí, kde počet obcí prekračuje kritický limit komponenty PxDbPopUp. Takže obce budú filtrované podľa okresu. Viac zdrojový kód dole, kde do property SelectFieldName, zadáme názov stĺpca okresu a do property CaptionSelectField, zadáme popisok DropDownListu, v ktorom si budeme vyberať daný okres.

dbpObec.Caption = "Zvoľte Obec";
dbpObec.VisibleFields = "KODOB;NAZOBCE;NAZOKS";

dbpObec.PxDataSource = wquUTJF;
dbpObec.Width = 500;
dbpObec.Height = 350;
dbpObec.OutKomponentName = edtObec;
dbpObec.OutFieldName = "NAZOBCE";

dbpObec.SelectFieldName = "NAZOKS";
dbpObec.CaptionSelectField = "Zvoľte Okres:";


Viac obrázok dole:

Obrázok tlačítka komponenty PxDbPopUp - PxComboBox


Cez DropDownList "Zvoľte Okres", si vyfiltrujete obce za daný okres a potom kliknutím na daný riadok a potvrdeným tlačítka "Ok" vyberiete danú obec.

Niekedy nám komponenta PxDbPopUp nevie priradiť hodnotu do editačného prvku, aj keď sme do property OutKomponentName zadali správne ID editačnej komponenty. Vtedy je vhodné otvoriť si výslednú stránku a pozrieť si jej zdrojový kód, a tam nájsť skutočné meno (Name) komponenty editačneho prvku. Obzvlášt pokiaľ sa komponenta nachádza v UpdatePanely, komponenta PxDbPopUp si ho nevie zistiť, preto je potrebné pozrieť sa do zdrojového kódu, aké meno bolo pridelené komponente behovým prostredím ASP.NET. Potom toto meno zadáme do property OutKomponentName, ako reťazec.
Viac príklad dole:

dbpKraj.OutKomponentName = "ctl00_cphContent_edtNazKraj";
dbpKraj.OutFieldName = "NAZKR";

Tu nájdete funkčný príklad s komponentou PxUploader, aj so zdrojovými kódmi. Tento funkčný príklad na tomto webe, beží pod databázou MySQL 5.0.

P.č. Názov príkladu Zdrojové Kódy SQL Script
5.10.
AddCDTitul.aspx
AddCDTitul.aspx.cs
CDTitul.aspx
CDTitul.aspx.cs
Statistics.aspx
Statistics.aspx.cs
SQLScript_MySQL.5.1
SQLScript_MySQL.5.0
Ďalšie články o Px Frameworku:Nie je zmyslom, tejto časti webu dopodrobna popisovať prácu s komponentami PxFrameworku, podrobný popis komponent najdete v manuali, ktorý si môľete stiahnuť tu: Download manual pre Px Framework


 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()