História verzií komponent Px Frameworku:


Version 1.67.01 - 17 mar 2018

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnené tlačítko "Refresh" do komponenty PxDbNavigator.
 • Doplnená property TimeOut do komponenty SQLCoreQuery pre servery Mysql, Oracle, MSSql, Firebird.
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.63.01 - 08 jan 2017

Zmeny a doplnenia:
 • Pridaná nová property "MultiColumns" do komponenty PxSmartGrid. Táto nová property je typu Int32 a umožňuje zobrazenie viac riadkov vedľa seba v jednom riadku.
 • Pridaná nová funkcionalita do komponenty SQLCoreQuery do funkcie "AddParameter()", pre spracovanie typu DateTime pre MySql server. Umožňuje zadanie dátumu aj s časom.
 • Opravená chyba v komponente PxSuperGrid pri zobrazovaný stĺpca s parametrom "AddParamFlyComboBox()", keď nebola zadaná hodnota kategórie a subkategórie.
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.61.01 - 07 sep 2016

Zmeny a doplnenia:
 • Pridaná property "FieldsID[string FieldName]" do komponenty PxWebQuery pre načítanie, alebo zadanie kľúča hodnoty pre metódy "AddParamKey()" a "AddParamWebQuery()" a pod.
 • Pridaná funkcia do komponenty PxLogin, pomocou parametra "redirect_page" v url adrese, je možné vyvolať presmerovanie stránky po úspešnom prihlásený.
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.59.01 - 07 sep 2015

Zmeny a doplnenia:
 • Pridaná property "Cached" do komponenty PxWebQuery pre kešovanie dát v stave, keď sa obsah dát tabuľky nemení a query je využívaná len na čítanie dát.
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.57.01 - 1 Jan 2015

Zmeny a doplnenia:
 • Pridaná udalosť "OnDrawCell" do komponenty PxSmartGrid pre vykresľovanie bunky riadka tabuľky.
 • Pridaná property "Align" do komponenty PxSmartGrid pre bunku riadka tabuľky. Rozširenie objektu PxSmartGridField
 • Pridaná property "HasRows" do komponenty PxSmartGrid pre Auto režim. Zistenie v Auto režime či má tabuľka aspoň jeden riadok
 • Pridaná property "TextRowNull" do komponenty PxLabel, pre zobrazenie textu pri PxWebQuery.Count = 0
 • Metóda LoadDataFromPxWebQuery() preradená z udalosti CretateChildControl() do OnLoad() v komponente PxRadioButtonList
 • Metóda LoadDataFromPxWebQuery() preradená z udalosti CretateChildControl() do OnLoad() v komponente PxCheckBoxList
 • Do komponenty PxLabel doplnený mód pre zobrazenie dát pre parametre AddParamRadioList a AddParamCheckList
 • Do komponenty PxSuperGrid doplnený mód pre zobrazenie dát pre parameter AddParamCheckList
 • Oprava chyba v komponente PxLabel, nezobrazoval sa a nenačítaval sa názov "Caption" z komponenty PxWebQuery pri nulovom počte riadkov
 • Oprava chyby v procedure "ValidCodeLists()" v komponente PxWebQuery pri validácii parametrov AddParamKey a AddParamWebQuery pri nulovom počte riadkov
 • Doplnenie režimu "None" pre parameter AddParamLink do komponenty PxSuperGrid
 • Doplnenie režimu "None" pre parameter AddParamLink do komponenty PxLabel
 • Rozšírenie režimu ReadOnly pre komponentu PxWebQuery v súvislosti s Databázou.
  Stĺpce v komponente PxWebQuery s nastaveným atribútom ReadOnly na true (PxWebQuery.Columns[Fieldname].ReadOnly = true) sa neukladajú a neaktualizujú v Databáze, tieto stĺpce nie su zahrnuté do updatovacieho SQL príkazu
 • Aktualizovaný Ado.Net Data Provider pre MySQL (v.6.8.3.0)
 • Opravená chyba v komponente PxSuperGrid v režime "Edit" a "Insert", pri použití tlačitká "Cancel" pri počte riadkov v DB jeden
 • Pridaná property "HideEmptyText" do komponenty PxLabel, pre skrytie komponenty v prípade že text je prázdny
 • Pridaná property "HideEmptyText" do komponenty PxEdit, pre skrytie komponenty v prípade že text je prázdny
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.53.01 - 17 Feb 2014

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená komponenta PxSmartGrid, pre rýchle zobrazenie dát
 • Oprava metódy Eof() v komponente PxWebQuery, pri nulovom počte riadkov, po zavolaní metódy PxWebQuery.ReOpen()
 • Opravená chyba v komponente SQLCoreQuery v metóde "IndexOf"(inicializácia Readera pred zavolaním metódy Read() ) pre MySQL server
 • Opravená chyba v komponente SQLCoreQuery v metóde "IndexOf"(inicializácia Readera pred zavolaním metódy Read() ) pre Oracle server
 • Opravená chyba v komponente SQLCoreQuery v metóde "IndexOf"(inicializácia Readera pred zavolaním metódy Read() ) pre MSSql server
 • Opravená chyba v komponente SQLCoreQuery v metóde "IndexOf"(inicializácia Readera pred zavolaním metódy Read() ) pre Firebird server
 • Opravená chyba v komponente SQLCoreQuery v metóde "IndexOf"(inicializácia Readera pred zavolaním metódy Read() ) pre Interbase server
 • Zrušenie okraja tabuľky v komponente PxFlyComboBox(border-collapse: collapse)
 • Doplnená metóda "HasRows" do komponenty SQLCoreQuery, pre Oracle server
 • Doplnená metóda "HasRows" do komponenty SQLCoreQuery, pre MSSql server
 • Doplnená metóda "HasRows" do komponenty SQLCoreQuery, pre MySQL server
 • Doplnená metóda "HasRows" do komponenty SQLCoreQuery, pre FireBird server
 • Doplnená metóda "HasRows" do komponenty SQLCoreQuery, pre Interbase server
 • Opravená chyba v komponente PxWebQuery pri ohraničovaný slovka " from ", zistenia názvu tabuľky z SQL príkazu
 • Opravená chyba v komponente PxFilterView, ktorá sa prejavovala pri zmene filtrovacích kritérii
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.51.01 - 01 Sep 2013

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnený mód zobrazenia "mvDevelop" do komponenty PxMenu
 • Opravený štýl pre centrálne zobrazenie v móde "mvOutlook" v komponente PxMenu
 • Doplnená validácia pre metódu AddParamKey() pre parameter aFieldName
 • Doplnená validácia pre metódu AddParamKey() pre parameter aFieldNameKey
 • Doplnená validácia pre metódu AddParamKey() pre parameter aFieldNameValue
 • Doplnená validácia pre metódu AddParamKey() pre parameter aFieldToView
 • Doplnená validácia pre metódu AddParamKey() pre parameter aFieldToDB
 • Doplnená validácia pre metódu AddParamWebQuery() pre parameter aFieldName
 • Doplnená validácia pre metódu AddParamWebQuery() pre parameter aFieldNameKey
 • Doplnená validácia pre metódu AddParamWebQuery() pre parameter aFieldNameValue
 • Doplnená validácia pre metódu AddParamWebQuery() pre parameter aFieldToView
 • Doplnená validácia pre metódu AddParamWebQuery() pre parameter aFieldToDB
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.47.01 - 27 Jul 2013

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená komponenta PxMenu
 • Opravené generovanie CSS suboru pre komponentu PxSpeedButton
 • Opravená registrácia JS suboru pre komponentu PxDbPopUp
 • Upravený typ Decimal a iné typy pre komponentu SQLCoreQuery pre MS SQL server
 • Upravený typ Decimal a iné typy pre komponentu SQLCoreQuery pre MySQL server
 • Upravené jadro komponenty PxEdit
 • Upravené jadro komponenty PxMemo
 • Upravené jadro komponenty PxComboBox
 • Upravené jadro komponenty PxJSDatePicker
 • Upravené jadro komponenty PxRadioButtonList
 • Upravené jadro komponenty PxSuperGrid
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.39.01 - 12 Mar 2013

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnený typ Decimal a iné typy do komponenty SQLCoreQuery pre Interbase
 • Doplnený typ Decimal a iné typy do komponenty SQLCoreQuery pre Firebird
 • Doplnený typ Decimal a iné typy do komponenty SQLCoreQuery pre MS SQL server
 • Doplnený typ Decimal a iné typy do komponenty SQLCoreQuery pre MySQL
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.37.01 - 12 Dec 2012

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená komponenta PxSpeedButton
 • Opravená chyba v komponente PxDbNavigator, keď sa property Enabled rovná false(Enabled=false)
 • Doplnená property "AddTable" do komponenty PxDbNavigator
 • Opravená chyba v komponente PxJSDatePicker v property Caption pri centralnej definícii popisku komponenty
 • Opravená chyba v komponente PxLabel v property Caption pri centralnej definícii popisku komponenty
 • Opravená chyba v komponente PxChart, keď sa načítalo číslo s desatinnou hodnotou
 • Doplnená property "DecimalPrecision" do komponenty PxChart
 • Aktualizovaný Ado.Net Data Provider pre MySQL (v.6.6.4)
 • Aktualizovaný Ado.Net Data Provider pre FireBird (v.3.0.2.0)
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.35.01 - 17 Aug 2012

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená property "Header.Text" do komponenty PxSuperGrid
 • Doplnená property "Header.ToolTip" do komponenty PxSuperGrid
 • Doplnená property "Header.NoSort" do komponenty PxSuperGrid
 • Doplnená property "Header.ReadOnly" do komponenty PxSuperGrid
 • Doplnená property "Header.Width" do komponenty PxSuperGrid
 • Opravená chyba pri fielde s parametrom AddParamKey() v komponente PxFilterView
 • Doplnené reťazce do štruktúry PxCultureStrings pre komponentu PxLogin
 • Opravená chyba pri zobrazení počtu riadkov v stave, keď  "PagerStyle.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Right" v komponente PxSuperGrid
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.33.01 - 28 Jun 2012

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená metóda "public void AddParamKey(string aFieldName, string aFieldNameKey, string aFieldNameValue, string aSQLText);" do komponenty PxWebQuery
 • Doplnená metóda "public void AddParamWebQuery(string aFieldName, string aFieldNameKey, string aFieldNameValue, string aPxWebQueryName)" do komponenty PxWebQuery
 • Doplnená metóda "public void AddParamWebQuery(string aFieldName, string aFieldNameKey, string aFieldNameValue, PxWebQuery aPxWebQuery)" do komponenty PxWebQuery
 • Doplnená metóda "public void AddParamWebQuery(string aFieldName, string aFieldNameKey, string aFieldNameValue, string aFieldToView, string aFieldToDB, PxWebQuery aPxWebQuery)" do komponenty PxWebQuery
 • Doplnená property "CaptionRecordCount" do komponenty PxSuperGrid
 • Doplnená property "VisibleRecordCount" do komponenty PxSuperGrid
 • Doplnená udalosť "OnMonitorSQLSelect" do komponenty PxFilterView
 • Doplnená property "TableBegin" do komponenty PxFilterView
 • Doplnená property "TableEnd" do komponenty PxFilterView
 • Opravená chyba pri výbere položiek s rovnakým názvom v sub-položkách v komponente PxFilterView
 • Opravená chyba pri prekresľovaný obsahu v stave sqBrowse v komponente PxSuperGrid
 • Doplnená metóda "RebuildSQlSelect(string AddSelect, string AddFrom, string AddWhere)" do komponenty PxFilterView
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.31.01 - 01 Mar 2012

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená metóda GetValue(string FieldName) do komponenty PxFlyComboBox pre načítanie hodnoty jednotlivých ComboBoxov
 • Doplnená metóda GetValue(string FieldName, Int32 NumberRepeaterPanel) do komponenty PxGreatRepeater pre načítanie hodnôt jednotlivých komponent vložených do komponenty PxGreatRepeater
 • Doplnená metóda GetValueFromKey a GetValueFromStructKey do komponenty PxWebQuery
 • Doplnená property CharacterCode do komponenty PxWebQuery, možné stavy ASCII, UTF8, UTF16, UTF32, UTF7 pre Oracle server
 • Doplnený výraz SelectedRow do Eventu ParamDynamicFieldEventHandler komponenty PxWebQuery. Popis delegáta: Delegate void ParamDynamicFieldEventHandler(object sender, DataRow DataRow, bool SelectedRow, ref string Value);
 • Opravená chyba pri prekresľovaný v komponente PxDbNavigator, pri stave Count = 0
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.29.01 - 28 December 2011

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená property DateFormat do komponenty PxSuperGrid
 • Doplnená funkcionalita automatickej a doplnkovej validácie dát do komponenty PxSuperGrid
 • Opravená chyba v komponente PxWebQuery, pri editácii hodnoty stĺpca primárneho kľúča
 • Opravená chyba v komponente PxSuperGrid, pri editácii hodnoty stĺpca primárneho kľúča
 • Doplnená funkcionalita do komponenty PxWebQuery pre spracovanie zložitejších SQL selectov
 • Doplnená property ThreeState do komponenty PxRadioButtonList
 • Doplnené nulovacie tlačítko btnNullState do komponenty PxRadioButtonList
 • Doplnený nový typ validácie vtIsUnique do doplnkovej validácie
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.27.01 - 11 October 2011

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená komponenta PxLogin
 • Doplnená funkcionalita u komponenty PxSuperGrid, dĺžka editačného prvku v stĺpci sa načíta z property VisibleFields komponenty z PxSuperGrid
 • Doplnená property CaptionWidth do komponent PxEdit, PxComboBox, PxCheckBox, PxLabel, PxMemo, PxJSDatePicker, PxRadioButton, PxCheckBoxList a pod.
 • Opravená chyba v komponente PxFlyComboBox, pri ID (Key) hodnote, ked je typu string
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.21.01 - 12 Jul 2011

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená podpora viac jazykového systému pre Px Framework - PxCultureStrings.dll
 • Doplnené metódy do komponenty SQLCoreQuery:
      AddParameter(string parameterName, string dbType, Int32 size, string sourceColumn, byte[] Value,
           string FieldSubTypeValue);
      AddParameter(string parameterName, string dbType, Int32 size, string sourceColumn, byte[] Value);
 • Doplnená property VisibleButton do komponenty PxUploader
 • Opravená chyba v komponente PxUploader, udalosť OnAllCompleteUpload
 • Doplnené udalosti OnBeforeClose a OnAfterClose do komponenty PxWebQuery
 • Opravená chyba v PxWebQuery, pri zavolaní udalostí OnBeforeOpen a OnAfterOpen
 • Opravená chyba v procedure BeforeValidPost pri Visible=false a Enable=false
  v komponentách PxEdit, PxComboBox, PxMemo, PxJSDatePicker, PxCheckBoxList a pod.
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.19.01 - 09 Jun 2011

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená komponenta PxRadioButtonList
 • Doplnený parameter AddParamRadioList() do komponenty PxWebQuery
 • Doplnená property FieldName do komponenty PxCheckBoxList
 • Doplnená property PxDataSource do komponenty PxCheckBoxList
 • Opravená chyba v PxWebQuery, vyhľadanie cez metódu Find v stĺpci s typom string
 • Opravená chyba v PxWebQuery, vyhľadanie primárneho kľúča pri premenovanom stĺpci PK
  v procedure CreateColumnsDtTableEx
 • Opravená chyba v PxWebQuery, pri príkazoch Eof() a Bof() pri stave record Count = 0
 • Doplnená metóda Close(bool CleanNow) do komponenty PxWebQuery
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.17.01 - 17 May 2011

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená komponenta PxDbPopUp
 • Doplnená property SumText do komponenty PxCheckBoxList
 • Doplnená komponenta PxCheckBoxList
 • Doplnený parameter AddParamCheckList() do komponenty PxWebQuery
 • Doplnená property SequenceName do komponenty PxWebQuery
 • Doplnená property Filter do komponenty PxComboBox
 • Doplnená property AddOnlyTdToLabel do komponent PxEdit, PxComboBox, PxCheckBox, PxLabel, PxMemo, PxJSDatePicker, PxRadioButton
 • Doplnená property AddTdToLabel do komponent PxEdit, PxComboBox, PxCheckBox, PxLabel, PxMemo, PxJSDatePicker, PxRadioButton
 • Opravená chyba v PxChart pri viacnasobnom zobrazení v komponente UpdatePanel
 • Opravená chyba v PxCheckBox, nefunkčná property TableEnd
 • Opravená chyba v PxFilterView pri načítaný dát do komponenty DropDownList
 • Opravená chyba v PxWebQuery, v module MySQL, procedúra ConvertMySQLType [ , ) ]
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu


Version 1.12.01 - 01 Apr 2011

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená komponenta PxUploader
 • Odstránenie diakritiky vertikalnych popiskov u PxChart
 • Doplnenie anglického a slovenského manuálu o kapitoly o komponente PxChart, PxUploader


Version 1.11.02 - 01 Mar 2011

Zmeny a doplnenia:
 • Doplnená komponenta PxChart
 • Doplnená property AlignLabel do komponent PxEdit, PxComboBox, PxMemo, PxLabel...
 • Doplnená property ReadOnly do komponenty PxWebQuery
 • Rozšírená schopnosť komponenty PxWebQuery pri vytváraný jedinečného dynamického stĺpca
 • Odstranený problém pri zobrazený komponenty PxSuperGrid - Master/Detail
 
  PxWebQuery
  PxSuperGrid
  PxEdit
  PxComboBox
  PxCheckBox
  PxJSDatePicker
  PxDbNavigator
  PxLabel
  PxFlyComboBox
  PxGreatRepeater
  PxChart
  PxUploader
  PxFilterView
  PxDbPopUp
  PxCheckBoxList
  PxRadioButtonList
  PxLogin
  PxSpeedButton
 
 
  AddParamKey()
  AddParamWebQuery()
  AddParamCheck()
  AddParamCheckList()
  AddParamRadioList()
  AddParamValidation()
  AddParamFlyCombo...
  AddParamGreatWeb...
 
 
  AddParamFilter()