en_lang.jpg, 1 kB sk_lang.jpg, 1 kB
English Slovak

      Px Framework - ASP.NET komponenty pre rýchly vývoj databázových aplikácií


Menu:Ponúkame nasledujúce služby a produkty:


Vývoj a riešenie podnikových a firemných informačných systémov na objednávku.

Vytvorenie databázovej aplikácie podľa konkrétnych potrieb zákazníka na operačných systémoch a databázových platformách:
 1. Viacvrstvové aplikácie - Microsoft ASP.NET, Delphi DataSnap (MIDAS)
 2. Client/Server aplikácie (.NET, WIN32) - s podporou SQL serverov :
  1. ORACLE Server
  2. MS SQL server
  3. MySQL server, PostgreSQL Server
  4. FireBird server
  5. InterBase server
 3. Lokálne tabuľky - Paradox, dBase, FoxPro
Vyvíjaný produkt bude Microsoft ASP.NET alebo WIN32 aplikácia bežiaca na operačných systémoch Windows W2K/ XP/ Vista / W7 a WINDOWS Server 2003 / 2009.

Možnosť výberu vývojového prostredia zákazníkom, v ktorom sa bude aplikácia vyvíjať z nasledujúcich vývojových prostredí:
 1. MS Visual Studio 2010 C# ASP.NET
 2. Borland Delphi .NET
 3. Borland Delphi (WIN32/64)
 4. PHP
 5. JavaScript
 6. Ajax
Profesionálny vývoj web stranok, počnúc malými webmi, končiac aplikáciami e-Biz na kľúč. Tvorba dynamických web stránok (ASP.NET, PHP, JavaScript, Ajax) stránok a statických (HTHL, XHTML, JavaScript).

Plná podpora všetkých noriem firmy Microsoft, včítane MS .NET, COM, DCOM, OLE, Multi-Threading, MAPI, ISAPI, DirectX a Windows API.

Vývoj databázových komponent pre prostredie ASP.NET a C#.

Ďalej sa zaoberáme vývojom databázových komponent v jazyku C# pod ASP.NET, vývojová platforma MS Visual Studio. Jedným z ucelených projektov sú komponenty Px Frameworku. Komponenty Px Frameworku umožňujú rýchly vývoj databázových aplikácií, v súčasnej dobe pod databázovými servermi, ako sú Oracle, MS SQL, MySQL, FireBird, InterBase server (pripravujú sa aj ďalšie databázové platformy). Komponenty Px Frameworku sú komponenty RAD, ktoré umožňujú rýchly vývoj aplikácie, jej rýchlu modifikovateľnosť, ľahkú prehľadnosť zdrojového kódu, a množstvo prijemných a z automatizovaných procesov, ktoré priaznivo vplývajú na vývoj aplikácie.

Px Framework bol vytvorený svojou štruktúrou a filozofiou tak, že sa podobá na databázové komponenty vývojového prostredia Borland Delphi, a v niektorých prípadoch ide až za hranice možností, ktoré umožňovali databázové komponenty tohto vývojového prostredia. Vývojom týchto komponent, by sa chcelo nadviazať, na skupinu, komunitu Delphi vývojárov a na rýchly a ľahký vývoj databázových aplikácií pod platformou ASP.NET.

Kľúčovou komponentou Px Frameworku je komponenta PxWebQuery, ktorá po svojom zadefinovaný a zadaný parametrov(SQL príkaz, ConnectionString), môže priamo pracovať s databázou, môže vykonávať operácie nad databázou ako sú editovanie, vkladanie a mazanie riadku. Pri prepojení komponenty PxWebQuery s komponentou PxSuperGrid, je možné zobraziť dáta v prehľadnej tabuľke(Gride), ktorá ma v sebe zabudované automatické funkcie, ako sortovanie a stránkovanie(Paging) obsahu dát tabuľky. Ďalej komponenta PxWebQuery obsahuje v sebe, modul automatickej validácie, ktorý pred ukladaným dát kontroluje dáta, a ak dôjde k zisteniu nevalidných dát, toto ukladanie je zastavené, a v príslušnej komponente je zobrazená chybová správa.

Ďalej Px Framework je zložený z kompozitných komponent, ako PxEdit, PxJSDatePicker, PxCombobox, PxCheckbox, PxFlyCombobox, PxGreatRepeater, a pod., ktoré majú zabezpečovať a uľachčovať prácu pri editácii a zobrazený dát.

Filozofiou Px Frameworku je, že komponenta PxWebQuery je srdce aplikácie(Core), ktorá poskytuje, alebo v sebe obsahuje mohutnosť dát, definície prepojení tabuliek, definície zobrazení niektorých položiek v komponente PxSuperGrid, definície radenia dát v komponentách, ako je PxFlyCombobox, PxGreatRepeater apod. a plus ešte modul validácie dát pri ich ukladaní. Komponenta PxWebQuery požičiava dáta zo svojej mohutnosti, ostatným kompozitným komponentám, ako sú komponenty PxEdit, PxCombobox, PxCheckbox, PxFlyCombobox, PxGreatRepeater a pod., ktoré pracujú v presne vymedzenom diapazóne stanovenom komponentou PxWebQuery.

Px Framework, bol vytvorený pre širokú vrstvu vývojárov, a preto veľmi radi uvítame pripomienky a návrhy, ktoré by mohli prispieť ku skvalitneniu komponent, ich funkcionality a práce s nimi.

Všetkým priaznivcom Px Frameworku prajeme, veľa úspechov pri práci s Px Frameworkom, a vytrvalosť pri prenikaní do tajov práce a filozofie na základe ktorej bol Px Framework vytvorený.